Świadczenia rehabilitacyjne w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego

Świadczenia rehabilitacyjne w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego realizowane i finansowane są w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej (DZ. U. 2021, poz. 265). 

Świadczenia te podzielone są na tryb udzielania oraz w niektórych przypadkach, sprecyzowane do konkretnych narządów/ układów (np. rehabilitacja kardiologiczna, pulmonologiczna, osób z dysfunkcją słuchu i mowy, osób z dysfunkcją wzroku). Każdy pacjent z chorobami rzadkimi w przypadku wskazań medycznych ma możliwość skorzystania z rehabilitacji na zasadach ogólnych.

Świadczeniobiorca, w zależności od aktualnego stanu zdrowia może skorzystać z rehabilitacji leczniczej w ramach: 

 • udzielanej w warunkach ambulatoryjnych:
  • lekarskiej ambulatoryjnej opieki rehabilitacyjnej,
  • fizjoterapii ambulatoryjnej;
 • udzielanej w warunkach domowych – fizjoterapii domowej;
 • udzielanej w warunkach ośrodka/oddziału dziennego:
  • rehabilitacji ogólnoustrojowej,
  • rehabilitacji kardiologicznej,
  • rehabilitacji dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego
  • rehabilitacji osób z dysfunkcją słuchu i mowy,
  • rehabilitacji osób z dysfunkcją wzroku,
  • rehabilitacji pulmonologicznej;
 • udzielanej w warunkach stacjonarnych:
  • rehabilitacji neurologicznej,
  • rehabilitacji ogólnoustrojowej,
  • rehabilitacji kardiologicznej,
  • rehabilitacji pulmonologicznej. 

Dodatkowo we wszystkich powyższych wykazach odbywa się rehabilitacja w zakresach skojarzonych, realizowanych na rzecz osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Oznacza to, że osoby te korzystają ze świadczeń w sposób nieograniczony, gdyż każde takie świadczenie udzielone tym osobom finansowane jest poza limitem określonym w umowie. 

Rehabilitacją mogą być objęci pacjenci z bardzo różnorodnym spektrum schorzeń i dysfunkcji (ortopedycznych, reumatologicznych, neurologicznych, onkologicznych itp.). O rodzaju rehabilitacji decyduje lekarz kierujący, który wystawia skierowanie, właściwe ze względu na rozpoznanie i stan zdrowia pacjenta. Na podstawie skierowania pacjent zostaje zakwalifikowany do odpowiedniego zakresu rehabilitacji. 

Ze względu na dużą liczbę podmiotów świadczących usługi rehabilitacyjne w ramach NFZ, informacje o zawartych umowach na świadczenie ww. usług zawarte są na stronie internetowej Narodowego Funduszu Zdrowia - Informator o zawartych umowach / O NFZ / Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) – finansujemy zdrowie Polaków – https://www.nfz.gov.pl/o-nfz/informator-o-zawartych-umowach