Programy lekowe NFZ

Program lekowy to świadczenie gwarantowane. Leczenie w ramach programu odbywa się z zastosowaniem innowacyjnych, kosztownych substancji czynnych, które nie są finansowane w ramach innych świadczeń gwarantowanych. Leczenie jest prowadzone w wybranych jednostkach chorobowych i obejmuje ściśle zdefiniowaną grupę pacjentów.

 

Link do strony Ministerstwa Zdrowia

L.p. Nazwa Miejscowość Adres Kontakt
Wczytywanie danych....

Praktyczne szczegóły dotyczące Programów Lekowych przygotowane przez MZ

Na czym polega program lekowy NFZ?

Definicja programu lekowego zgodnie z art. 2 pkt 18 ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych z 12 maja 2011 r. (Dz. U. z 2023 r. poz 826, z późn. zm.) to: „program zdrowotny w rozumieniu art. 5 pkt 30 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych obejmujący technologię lekową, w której substancja czynna w danym wskazaniu oraz dla danej populacji nie jest składową kosztową innych świadczeń gwarantowanych, lub środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego, który nie jest składową kosztową innych świadczeń gwarantowanych w rozumieniu art. 5 pkt 35 tej ustawy”.


W skrócie, program lekowy to świadczenie gwarantowane, w ramach którego prowadzone jest leczenie w wybranych jednostkach chorobowych dla ściśle określonej populacji. Leczenie w ramach programu odbywa się z zastosowaniem innowacyjnych, kosztownych produktów leczniczych lub środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego (śsspż), które nie są finansowane w ramach innych świadczeń gwarantowanych. Pacjenci zakwalifikowani do danego programu lekowego otrzymują bezpłatnie zarówno leki/śsspż objęte refundacją w ramach tego programu jak i inne świadczenia realizowane w ramach tego programu (np. badania diagnostyczne wykonywane w ramach programu). 
Aktualny wykaz oraz treść wszystkich programów lekowych można znaleźć w załączniku do aktualnie obowiązującego obwieszczenia Ministra Zdrowia  w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, publikowanego na  stronie Ministerstwa Zdrowia pod adresem:  https://www.gov.pl/web/zdrowie/obwieszczenia-ministra-zdrowia-lista-lekowrefundowanych

 

Komu przysługuje to świadczenie?


Świadczenia gwarantowane z zakresu programów lekowych przysługują świadczeniobiorcom, którzy spełniają kryteria kwalifikacji do programu lekowego, zgodnie z aktualną treścią danego programu lekowego. Jeśli opis programu lekowego na to wskazuje, to pacjent może być także zakwalifikowany do danej terapii finansowanej w ramach programu lekowego w celu kontynuacji leczenia tą terapią, która wcześniej była finansowana u tego pacjenta z innych środków (np. środków własnych pacjenta), pod warunkiem, że w chwili rozpoczęcia leczenia pacjent ten spełniał kryteria kwalifikacji wskazane w aktualnie obowiązującej treści programu lekowego.


Kto może ubiegać się o udział w programie lekowym?


O udział w programie lekowym może ubiegać się każdy świadczeniobiorca, który spełnia kryteria kwalifikacji do programu lekowego, zgodnie z aktualną treścią danego programu lekowego. 
W tym miejscu należy wskazać, że decyzja o kwalifikacji i włączeniu do programu lekowego oraz decyzja o wyłączeniu chorego z programu leży w kompetencji lekarza prowadzącego terapię pacjenta. Lekarz kierując się aktualną wiedzą medyczną i korzystając z dostępnych metod diagnostyczno-terapeutycznych decyduje o postępowaniu w określonym stanie klinicznym.


W jakich sytuacjach powinnam się zgłosić do programu lekowego?


Aktualnie realizowane programy lekowe dotyczą wybranych schorzeń, zarówno onkologicznych jak i nieonkologicznych. Wykaz aktualnych programów lekowych wraz z ich opisem można znaleźć w załączniku do aktualnie obowiązującego obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków,  środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, publikowanym pod adresem:  https://www.gov.pl/web/zdrowie/obwieszczenia-ministra-zdrowia-lista-lekowrefundowanych


Chęć uczestnictwa w danym programie lekowym można zgłosić do swojego lekarza prowadzącego, jeśli cierpi się na schorzenie, zgodne z tytułem i opisem odpowiedniego programu lekowego. Lekarz może także sam zaproponować pacjentowi udział w programie lekowym, o ile spełnia on kryteria kwalifikacji do danego programu. Istotne jest to, że nie wszyscy świadczeniodawcy posiadają umowy z NFZ na realizację świadczeń w ramach konkretnych programów lekowych. Informacje o placówkach realizujących określone programy lekowe w poszczególnych województwach można odnaleźć na stronie internetowej:  https://gsl.nfz.gov.pl/GSL/GSL/ProgramyLekowe


Jakie są wymagania/ kryterium kwalifikacji otrzymania tego świadczenia?

Do korzystania ze świadczeń z zakresu programów lekowych mają prawo świadczeniobiorcy, czyli m.in. osoby objęte powszechnym – obowiązkowym i dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym, a także inne osoby, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2-4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 27 sierpnia 2004 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 2561, z późn. zm.). Dodatkowo świadczeniobiorca musi spełniać kryteria kwalifikacji do programu lekowego, zgodnie z aktualną treścią danego programu lekowego.


Czym jest “ściśle zdefiniowana grupa pacjentów”?

„Ściśle zdefiniowana grupa pacjentów” to populacja pacjentów, którzy spełniają kryteria kwalifikacji/włączenia do odpowiedniego programu , zgodnie z jego aktualną treścią. Kryteria włączenia do programu warunkujące kwalifikację do programu lekowego mogą dotyczyć m.in.: wieku pacjenta, określonego stadium choroby, wyników odpowiednich badań diagnostycznych, uprzednio zastosowanych terapii w danym schorzeniu itp.  
 

 

Ponadto, warto wskazać na dane dotyczące wydatków z budżetu płatnika publicznego na wszystkie programów (razem na substancje refundowane i inne świadczenia realizowane w ramach programów lekowych). Wydatki te z roku na roku notują ogromne wzrosty, a w 2022 r. przekroczyły kwotę 7 mld zł.

Rok/okres realizacji

Liczba pacjentów

Kwota refundowana

Liczba programów lekowych

VII - XII 2012*

47 044

901 442 691,08 zł

43

2013

63 593

2 040 782 492,62 zł

50

2014

71 972

2 399 975 893,27 zł

60

2015

83 610

2 685 451 334,43 zł

71

2016

102 606

3 161 354 709,19 zł

73

2017

120 787

3 555 343 221,37 zł

83

2018

136 099

3 861 081 087,50 zł

92

2019

153 378

4 393 544 853,24 zł

94

2020

161 101

5 015 873 715,47 zł

96

2021

174 951

5 708 811 930,37 zł

99

2022

208 832

7 317 245 084,56 zł

114

* do czerwca 2012 funkcjonowały programy terapeutyczne